Wat geloven wij?

Wat geloven christenen nu eigenlijk? Hieronder kunt u daarover een uitleg / samenvatting vinden. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Heeft u behoefte om verder te lezen, vraag dan gratis een Bijbel aan via onderstaande link.

Vraag een gratis Bijbel aan

Met alle christenen wereldwijd – hoe verschillend soms van elkaar – hebben we het christelijk geloof gemeenschappelijk. De grondslag van dat geloof is de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij heeft zich bekend gemaakt in de Bijbel, het gezaghebbende en onveranderlijke Woord van God. Die grondslag is beschreven in de belijdenisgeschriften van de kerk en is samengevat in het Credo of de apostolische geloofsbelijdenis. Hieronder kunt u die geloofsbelijdenis lezen en laten we zien wat dit betekent. We hopen dat dat met deze uitleg duidelijker wordt. Mocht u na het lezen nog vragen hebben of er eens over door willen praten, neem dan gerust contact met ons op.

Ik

 geloof

  in

God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

God de Vader is mijn almachtige God. Hij heeft dit onder andere laten zien toen Hij de hemel en de aarde maakte uit het niets. Daarna is Hij die schepping niet vergeten. Nee, Hij zorgt nog steeds voor mij en voor Zijn schepping (Hebreeën 11 vers 3). De hemel en de aarde, met alles wat daarop was, zijn goed geschapen. Dat betekent dat er geen zonde, pijn en verdriet was.

Ik

 geloof

  in

  Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;

Helaas veranderde dat. De mens op deze goede aarde wilde God niet gehoorzamen en koos zijn eigen weg. Daardoor stemden ze niet meer met God overeen. Wij noemen dit de zondeval, (Genesis 3 vers 1 tot 15). Doordat ook wij elke dag zondigen, wordt dit alleen maar erger. Eens zullen we de schuld die we hierdoor bij God hebben moeten betalen. Gelukkig is het daar niet bij gebleven. Ondanks dat wij elke dag zondigen, heeft God de Vader de mensen lief. Hij heeft de hele wereld zo lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde gezonden heeft (Johannes 3 vers 16). Dit herdenken we op het Kerstfeest. Iedereen die in die Zoon gelooft, zal niet verloren gaan, maar juist het eeuwige leven ontvangen. Door het geloof ontvangen we Hem als onze persoonlijke Redder en Zaligmaker.

die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

Wat kwam Jezus eigenlijk op aarde doen? En wat hebben wij daaraan?  Jezus, die de Zoon van God is, is vrijwillig mens geworden. Een onbegrijpelijk wonder. Hij is daarom geboren, net als iedere baby. Maar Zijn Vader is God. Gods Zoon is gelijk geworden aan alle mensen, maar zonder zonde! Zo wilde Hij voor verzoening en vergeving van zonden zorgen. Wat heeft Jezus daar dan voor gedaan? De straf op de zonden, die wij zelf hebben verdiend, droeg Hij voor ons op het kruis van Golgotha door daar Zijn eigen leven te geven. Dit herdenken we op Goede Vrijdag (Mattheüs 27 vers 33-56).

Ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Het is hier niet bij gebleven. Drie dagen nadat Hij begraven was is Jezus, Gods Zoon, weer opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen, de duivel verslagen en het eeuwige leven verworven. Dit herdenken we met Pasen (1Korinthe 15 vers 1 tot 8). Daarom hoeven degenen die in Christus geloven niet meer bang te zijn voor de straf op de zonden en de eeuwige dood. Zij mogen voor eeuwig met Hem leven. Na veertig dagen is Hij weer teruggegaan naar de hemel (Handelingen 1 vers 11). Dit herdenken wij met Hemelvaart. Eens zal Hij weer terugkomen (we noemen dit Zijn wederkomst) naar deze aarde om de hemel en de aarde weer te maken zoals die waren voor de zondeval. Wij zien uit naar die dag, omdat dan iedereen die gelooft in Jezus Christus voor altijd met Hem mag leven in eeuwige heerlijkheid; zonder zonde, pijn en verdriet en God voor eeuwig mogen loven en prijzen.

Ik

 geloof

  in

 de Heilige Geest

Zijn we dan alleen overgelaten op de aarde, nu God de Vader en de Zoon in de hemel zijn. Nee, gelukkig niet. Zij hebben de Heilige Geest naar de aarde gestuurd. Het is die Geest die zondaren opnieuw geboren doet worden (Johannes 3 vers 5 en 15) en leert geloven in Jezus Christus. Door Hem wil God in ons hart wonen en werken. Het is ook deze Geest die alle mensen die in Hem geloven bij zal staan. Hij zorgt ervoor dat wij steeds meer op de Heere Jezus gaan lijken in doen en laten. Hij wil ons troosten. Ja, Hij blijft voor altijd bij ons, totdat Jezus terugkomt.

Ik  

geloof

één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

Alle mensen die in Jezus geloven horen bij de Kerk. Die kerk is heilig (dat betekent apart gezet voor Jezus); omvat alle gelovigen over de hele wereld; van vroeger, nu en in de toekomst; en in welke kerk zij ook zitten (1 Johannes 1 vers 3). Het doet ons verdriet en we belijden dit als zonde dat we zo weinig eenheid uitstralen. We beseffen dat dit komt door de zonde.

Ik

  geloof

  in de vergeving der zonden;

Elke dag doen wij zonden, in gedachten, woorden en daden, die ingaan tegen de wet van God. Door het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus ziet God ons alsof we nooit gezondigd hebben! Het zal zijn alsof we die niet gedaan hebben (1 Johannes 2 vers 2).

Ik

  geloof

  in de wederopstanding des vleses;

Eenmaal moeten wij allemaal sterven. Toch is dat niet het einde. Wanneer Jezus terugkomt zal Hij hemel en aarde herscheppen. Dan zal de aarde weer een plek zijn zonder zonde. Door Jezus kracht zal ons lichaam weer opstaan. We zullen dan met lichaam en ziel voor eeuwig met Hem mogen leven. (2 Korinthe 5 vers 10) op die nieuwe aarde.

En ik

  geloof

  een eeuwig leven.

Ook al moet iedereen eens sterven, voor degenen die in Jezus geloven zal dat geen sterven zijn. Op aarde leefden zij al (met vallen en opstaan) met Jezus Christus. Hun dood is alleen maar een doorgaan met hun leven op aarde, maar dan in de hemel. Daar zullen wij altijd blij zijn en Hem danken dat Hij ons verlost heeft (Johannes 11 vers 21-27).

In andere woorden kunt u onze grondslag, de belijdenis van wat wij geloven (en zoals die hierboven is uitgelegd), vinden in de volgende katholieke belijdenisgeschriften:

Daarnaast wordt ons geloof uitgebreider beleden en beschreven in 4 reformatorische belijdenisgeschriften: